Uporabne vsebine

Prihodnost otrok je v naših rokah

Od nakupa otroške opreme, zdrave prehrane, izbire igrač in didaktičnih pripomočkov do načina vzgoje otrok – to so izzivi in odločitve, s katerimi smo dandanes dnevno soočeni starši. Ne samo odločitve, tudi naši družinski stroški za sprotne potrebe se hitro kopičijo. Dokler zmoremo družinske stroške pokrivati redno in tekoče, imamo starši občutek, da imamo vse pod nadzorom. Pa imamo res?

Kaj pa oddaljeni cilji?
Odgovornost staršev je, da potrebe (in želje) otrok razvrščamo po prioritetah, pri čemer je zelo pomembno, da že sedaj razmišljamo tudi o otrokovih dolgoročnih potrebah. Večina staršev namreč želi otroku pomagati na njegovi poti tudi kasneje - pri študiju, pri nakupu prvega avtomobila ali stanovanja. Pa tam to lahko uspe, če zgolj financiramo otrokove sprotne potrebe, oddaljenih ciljev pa sploh nimamo v uvidu?

Zakaj je pomembno, da pričnemo čim prej?
Da bi lahko pomagali pri financiranju otrokovih oddaljenih ciljev, je zelo pomembno, da z namenskim varčevanjem starši pričnemo čimprej. Prvi razlog za zgodnji začetek je v tem, da se v denimo 15 letih mesečnega varčevanja nabere precej večji kupček denarja, kot denimo v 3 letih mesečnega vplačevanja enakega zneska. Pričeti zgodaj se splača tudi zato, ker na dolgi rok denar, ki je naložen, najbolj učinkovito dela za nas zaradi moči obrestno obrestnega računa.

Varčevalni načrt za oddaljene cilje
Enostavna in prilagodljiva oblika varčevanja, primerna za otroško varčevanje, ki je že po svoji naravi dolgoročno, je varčevanje v vzajemnih skladih. Zanjo se odločamo takrat, ko želimo na dolgi rok z našo naložbo realizirati nadpovprečno pričakovano donosnost in, ko za samo vlaganje in upravljanje z denarjem ne želimo porabiti preveč časa. Varčevanje v vzajemnih skladih je namreč enostavno in tudi prilagodljivo. Omogoča nam občasno vlaganje presežkov po naših zmožnostih ali disciplinirano mesečno vplačevanje preko odprtega trajnika. K varčevanju v vzajemnih skladih družbe NLB Skladi lahko pristopijo tudi babice, dedki in prijatelji. S sredstvi upravlja izkušena ekipa upraviteljev premoženja, mi pa v imenu otroka do njegovega dopolnjenega 18. leta v vzajemnem skladu NLB Skladi varčujemo brez vstopnih stroškov.

Svoj izračun, koliko lahko privarčujete, če vplačujete poljubne zneske, lahko opravite na QR povezavi:

Kako vpliva taka naložba na višino otroškega dodatka in na strošek vrtca?
Zelo pogosta skrb staršev je tudi, da bo njihova naložba v vzajemni sklad znižala višino otroškega dodatka ali pa povišala plačilo vrtca. V resnici pa za veliko večino družin privarčevana sredstva ne vplivajo na otroški dodatek, subvencijo vrtca ali državno štipendijo. Za izračun tega dohodka se namreč upošteva le donos na naložbo, ki se izračuna kot povprečna letna obrestna mera za vezane vloge nad enim do dveh let. V izračun gredo torej le obresti, ki bi jih družina prejela, če bi imela te prihranke naložene na depozitu.

Naši mali zakladi bodo prav kmalu postali veliki. Podobno pa bo z njihovimi finančnimi potrebami. Vsi, ki bomo za finančne potrebe naših najmlajših pričeli skrbeti danes, si bomo za to odločitev kasneje zelo hvaležni.

Opozorilo: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Popolne informacije o tveganjih so navedene v Prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumentih s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi. Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad. Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazani donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnjih rezultatov, ki temeljijo na dokazih iz preteklosti o tem, kako se vrednost te naložbe spreminja in/ali sedanjih tržnih pogojev in niso natančen kazalnik. Kaj boste dobili, bo odvisno od tega, kako uspešen bo trg in kako dolgo boste imeli naložbo/produkt. Krovni sklad NLB skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.